Takto vyzerá let naj­lu­xus­nej­šou trie­dou sveta

let-770x514
BrightSide.me
Letecká spo­loč­nosť Eti­had ponúka ces­tu­jú­cim v prvej triede luxus a nadš­tan­dardné služby.
Aero­linka Eti­had Air­ways je spolu s Emi­ra­tes jed­nou z naj­väč­ších a najús­peš­nej­ších národ­ných doprav­cov v Spo­je­ných arab­ských emi­rá­toch. Zalo­žená bola v roku 2003 a v súčas­nosti je pova­žo­vaná za naj­rých­lej­šie sa roz­ví­ja­júcu leteckú spo­loč­nosť v deji­nách letec­tva.

1a
businessinsider.com

Ces­to­va­nie s Eti­had pred­sta­vuje vskutku luxusný záži­tok. Na palube ich lie­ta­diel môžeš nájsť aj jednu z najex­tra­va­gan­tnej­ších kabín prvej triedy na svete. Súčas­ťou letenky prvou trie­dou sú aj nadš­tan­dardné služby v podobe kúpe­lov, spr­chy na palube, veľ­kého bytu alebo služby osob­ného šoféra.

1b
businessinsider.com
1c
businessinsider.com

Spo­loč­nosť Eti­had sa ti postará o pré­mi­ový záži­tok ešte pred­tým, ako vôbec uvi­díš brány letiska. Priamo z domu ti zabez­pe­čia odvoz limu­zí­nou, z kto­rej­koľ­vek časti kra­jiny.

1d
businessinsider.com

Na letisko ťa auto so šofé­rom dove­zie priamo pred VIP vchod, pri kto­rom ti pre­vezmú bato­žinu a odpre­va­dia ťa k pre­pážke na check-in.

1e
businessinsider.com

Pri check-ine sú k dis­po­zí­cii aj pohodlné kožené kreslá, keby si práve nemal náladu na 3-minú­tové stá­tie, kým dosta­neš svoj boar­ding pass.

1f
businessinsider.com

Po vyba­vení všet­kého potreb­ného budeš nasme­ro­vaný do saló­nika a následne aj do kúpe­ľov Eti­had Air­ways.

2a
businessinsider.com

Keď budeš fyzicky a psy­chicky pri­pra­vený na let, jedna z letu­šiek ťa odpre­vadí do tvojho súkrom­ného apart­mánu.

1cc
businessinsider.com

Veľ­kosť apart­mánu je viac ako posta­ču­júca. K dis­po­zí­cii sú 3 okná, 27 pal­cová plaz­mová tele­ví­zia , gauč a kožené kreslo.

2k
businessinsider.com

Po usa­dení obdr­žíš aj uví­tací list určený špe­ciálne tvo­jej osobe.

list
businessinsider.com

K dis­po­zí­cii budeš mať nadš­tan­dardne veľa pries­toru. V kaž­dom apart­máne náj­deš aj šat­ník a zábavnú elek­tro­niku.

bb
businessinsider.com

Kúpelňa na palube je plne vyba­vená. V skrinke je kefka na zuby, šam­póny, ple­ťové vody a krémy. Samoz­rej­mos­ťou sú aj papuče, pyžamo a ute­ráky.

kup
businessinsider.com

Nechýba tu samoz­rejme ani plný mini­bar s nie­koľ­kými druhmi nápo­jov. Počas celého trva­nia letu sa podáva šam­pan­ské “zdarma“. Do apart­mánu sú tiež zabu­do­vané žalu­zie ria­dené pomo­cou elek­tro­nic­kého panela.

champ
businessinsider.com

Ak budeš mať chuť, per­so­nál sa postará o to, aby sa apart­mán za nie­koľko minút pre­me­nil na jedá­leň.

tin
businessinsider.com

Keď si chcú ces­tu­júci odpo­či­núť posádka pre­mení apart­mán na útulnú spálňu. Apart­mány sú prie­chodné, takže ak ces­tu­ješ s par­tne­rom budete mať k dis­po­zí­cii man­žel­skú posteľ.

spalna
businessinsider.com

Počas toho ako bude letuška pri­pra­vo­vať apart­mán na spa­nie, ces­tu­júci majú mož­nosť odpo­či­núť si v palub­nej hale.

sit
businessinsider.com

zdroj:businessinsider.com, startitup.sk

You Might Also Like