10 návy­kov, ktoré ťa obe­rajú o ener­giu

Cítiš sa neus­tále vyčer­paný a nevieš prečo? Dôvo­dom je, že veľa­krát máme návyky, ktoré z nás doslova ener­giu vysá­vajú. Rie­še­nie je teda veľmi jed­no­du­ché: treba sa takýmto návy­kom, či skôr zloz­vy­kom, vyhnúť. Pri­ná­šame ti zoznam 10 vecí, ktoré ťa prav­de­po­dobne obe­rajú o ener­giu, a rie­še­nia ku všet­kým z nich.

1. Dodr­žuj svoje sľuby

Nič nesľu­buj, pokiaľ to nevieš dodr­žať! V opač­nom prí­pade si iba zni­číš dobré meno. Takže, ak niečo nie­komu sľú­biš, tak to aj sprav.

7727460-2462794723_b5132f840f_b-1478126771-650-2ba709396f-1479806506-1

2. Vyva­ruj sa toxic­kým ľuďom

Veľa­krát, aj keď chceme nie­komu pomôcť, skon­číme pri tom, že druhá osoba si na nás iba vybíja nega­tívnu ener­giu, a zapla­vuje nás svo­jimi sťaž­nos­ťami. Takže, jed­no­du­chá rada znie — obklo­puj sa pozi­tív­nymi ľuďmi.

3. Plať svoje účty včas

Nikomu nebyť nič dlžný — presne takto by malo znieť tvoje motto. Vždy zaplať svoje dlhy včas. Sprá­vaj sa k ostat­ným tak, ako chceš, aby sa oni sprá­vali k tebe.

7727510-17123251389_bed3c3a1ba_z-1478126825-650-14d192c422-1479806506-1

4. Nauč sa odpúš­ťať

Ak sa roz­hod­neš žiť bez odpus­te­nia, vybe­rieš si cestu plnú utr­pe­nia. Namiesto toho, aby si sa napĺňal hne­vom, roz­hodni sa odpúš­ťať a choď ďalej, bez ohľadu na to, či si ten druhý tvoje odpus­te­nie zaslúži, alebo nie. Urob to hlavne kvôli tomu, aby si mal pokoj na duši. Uvi­díš, ako ti padne kameň zo srdca!

5. Sústreď sa na to, čo máš rád

Občas musíme uro­biť aj veci, do kto­rých sa nám nechce, ale ak je to možné, vždy sa snaž sústre­diť skôr na to, čo ťa baví.

7727310-photo-1456086272160-b28b0645b729-1479734561-650-09dbeff7cd-1479806506-1

6. Využí­vaj svoj čas efek­tívne

Všetci máme čas určený na odpo­či­nok, a čas, kedy treba konať. Oba sú pre tvoj život rov­nako dôle­žité a potrebné. Neza­budni na to.

7. Zbav sa všet­kého nepo­riadku

Tvoj dom je odra­zom tvo­jej ener­gie, a aký­koľ­vek nepo­ria­dok ju iba blo­kuje. Takže, ak chceš mať čistú myseľ, začni tým, že upra­ceš vše­tok nepo­ria­dok okolo teba.

as-1

8. Ak ti niečo vadí, povedz to

Neboj sa kon­fron­tá­cií. Ak ti niečo vadí, jed­no­du­cho to daj najavo a niečo pre to urob. Neča­kaj na to, že ti rie­še­nie padne z neba.

9. Dbaj o svoje zdra­vie

Ani tie naj­väč­šie mozgy sa neza­obídu bez dob­rého zdra­via. Tí, ktorí sa sta­rajú tak o svoju fyzickú, ako aj duševnú stránku, bývajú oveľa šťast­nejší. Preto si nájdi dosta­tok času na svoje zdra­vie.

7727410-Kailash_Integral_Yoga-1478127124-650-6780b0b574-1479806506-1

10. Nechaj život ply­núť

Si súčas­ťou všet­kého, a všetko je súčas­ťou teba. Tak pre­staň bojo­vať so živo­tom, akcep­tuj ho a nechaj sa uná­šať prú­dom. Len pamä­taj na to, že ty si ten, kto navi­guje loď.

zdroj : brightside.me 

You Might Also Like