Montáž plastových okien

MONTÁŽ

 Montáž je potrebné uskutočniť podľa platných noriem a stavebných predpisov.

 Tieto inštrukcie popisujú všeobecné montážne pravidlá pri zakladaní okien a dverí v typických montážnych podmienkach. Prácu zahajujeme očistením otvoru v ktorom bude nové okno namontované. Všetky nerovnosti musia byť vyrovnané. Ostenie musí byť čisté, suché a rovné.

Rozmer okna

Okno musí mať rozmery, ktoré umožnia správne osadenie a vyváženie okna v stavebnom otvore. Medzi oknom a ostením má byť taká medzera, ktorá po montáži okna umožní jeho dilatačné rozširovanie spôsobené vplyvom tepla. Šírka medzery je závislá na type materiálu z ktorého je okno vyrobené, jeho veľkosť a farba (plastové okná v tmavých farbách sa ľahšie nahrievajú, čo spôsobuje ich väčšiu dilatačnú rozťažnosť).

Nižšie uvedená tabuľka znázorňuje šírky medzier pre okná s dĺžkou do 4,5m pre klasické aj zalomené ostenie, pri použití montážnej peny a použití pružných tesniacich pások. Neodporúča sa prekračovať uvedené hodnoty, pretože príliš malá medzera znemožní správnu dilatáciu a príliš veľká medzera komplikuje montáž a osadenie okna.

Doporučené šírky montážnych medzier pre okná do celkovej šírky 4,5m
       
   
   
 
Materiál
profilu
okna
    šírka okna uvedená v metroch
    Do 1,5 Do 2,5 Do 3,5 Do 4,5 Do 2,5 Do 3,5 Do 4,5  
    Min. vzdialenosť okenný rám/ Min. vzdialenosť okenný rám/
    ostenie v mm ostenie v mm
Minimálna šírka medzery pre montáž s použtím polyuretanovej peny
Plastové okná 10 15 20 25 10 10 15  
biela farba
Plastové okná 15 20 25 30 10 15 20  
tmavá farba
Drevené okná 10 10 10 10 10 10 10  
Hliníkové okná 10 10 15 20 10 10 15  
svetlé farby
Hliníkové okná 10 15 20 25 10 10 15  
tmavé farby
Minimálna šírka medzery pre montáž s použtím tesniacej pásky
Plastové okná 8 8 10 10 8 8 8  
biela farba
Plastové okná 8 10 10 12 8 8 8  
tmavá farba
Drevené okná 6 8 8 8 6 8 8  
Hliníkové okná 6 8 10 10 8 8 8  
svetlé farby
Hliníkové okná 6 8 10 10 8 8 8  
tmavé farby

Osadenie a vyváženie okna

Postup činností, ktoré prevádzame pri montáži okna záleží do určitej miery na vybranom type utesňovacieho systému montážnych špár. Niektoré materiály vyžadujú použitie pred osadením okenného rámu do otvoru, iné sa používajú po namontovaní okenného rámu.

Pred zahájením montáže zvesíme okenné krídla z rámu, znovu zavesené budú až po namontovaní okenného rámu.

Ďalším krokom je voľba kotviaceho systému. Existujú dva základné montážne spôsoby: montáž pomocou kotviacich plechov, alebo montáž pomocou turboskrutiek či rámových kotviacich skrutiek, ich rozmiestnenie musí zaručiť rozloženie vznikajúcich síl, ktoré pôsobia na okno a musia zabezpečiť ich rozloženie do stavebného objektu (obr.1 a obr.2).

1

Plastové okno biele

 2

Plastové okno farebné (imitované)

Montážny plech

Montážny plech je zaistený vo vnútornej drážke okenného rámu. Pokiaľ sú montážne plechy namontované, je okenný rám na podkladovom alebo u plastových okien na parapetnom profile osadený do stavebného otvoru. Bežne sa k osadeniu okenného rámu používajú drevené klinky a v prípade  osadenia okna pred líc steny ( z dôvodu zatepľovania) pomocou oceľových uhlov. Následne sa okno vyváži ako vo zvislom, tak aj vodorovnom smere pri zachovaní rovnakých montážnych špár. Pri vyvážení okna používame vodováhu. Po vyvážení sa pomocou drevených klinov vykoná fixácia okenného rámu. Následne sa primontuje kotviaci plech k osteniu. Spôsob ukotvenia montážneho plechu k osteniu sa vykoná v závislosti na materiále steny ( natĺkacie hmoždiny, rozťažné skrutky, turboskrutky).

3

Kotviace rámové skrutky, turboskrutky

Odporúčame vykonávať montáž okien rámovými skrutkami alebo turboskrutkami. Po Po zvesení okenných krídel sa vykoná príprava otvoru rozmiestnením v úrovni stredovej osy rámu. Tieto otvory môžu byť už predvŕtané z výroby. Postup pri osadení a vyvážení okna je totožný ako v prípade montáže s použitím montážnych plechov. Dôležitým faktorom je použitie predĺžených vrtákov, ktoré vylučujú poškodenie okenného rámu v priebehu vŕtania. Priemer a dĺžka kotviacich skrutiek alebo turboskrutiek musí byť zvolená s ohľadom na veľkosť a hmotnosť okna. Na trhu existuje mnoho výrobcov kotviacich rámových skrutiek, ale obzvlášť sú vhodné skrutky s oceľovým puzdrom. Neustále populárnejší systém montáže okien je pomocou turboskrutiek, má svoje výhody v rýchlosti montáže, takmer okamžitú možnosť zavesenia okenných krídel a nulovú rozpínaciu silu turboskrutiek.

4

Utesnenie špár

Špáry medzi oknom a ostením je nutné vyplniť tesniacim materiálom, ktoré zaručujú tepelnú, vzduchovú a akustickú izoláciu. Môžeme k tomu použiť minerálnu vlnu, tesniacu pásku alebo montážnu penu. Aby tieto materiály dobre a dlhodobo plnili svoju funkciu je potrebné ich chrániť pred vlhkosťou –  z pravidla sa používa silikón, expanzná páska, a paro priepustné alebo paro nepriepustné fólie, alebo iné vode odolné materiály. Pri použití vnútornej paro nepriepustnej fólie prilepíme k okennému ( pred osadením rámu do otvoru). Následne po vyvážení a fixácii rámu montážnymi plechmi alebo skrutkami sa vyplní montážna špára izolačným materiálom, potom sa paro nepriepustná fólia prilepí k osteniu. Je potrebné veľmi pozorne vyplňovať špáru montážnou penou, aby nenastala deformácia rámu, čo môže mať negatívny vplyv na funkčnosť okna.

 5

 6

 7

 8

Montáž parapiet

Vonkajšie

Hlavnou úlohou vonkajšieho parapetu je odvod dažďovej vody. Voľne stekajúca voda po okne alebo stene budovy je značným ohrozením pre okenný tesniaci systém a môže spôsobiť zatekanie do suchých izolačných vrstiev budovy. K správnej montáži okna je potrebné pridať správnu montáž a utesnenie parapetu, ktorý bude odvádzať vodu mimo okraj steny. Parapet by mal byť osadený tak, aby jeho falc bol vsunutý do spodnej vonkajšej rámovej drážky, nie je dovolené pripevňovať parapet klincami alebo skrutkami do okenného rámu. Bočné koncovky parapetu utesňujeme silikónom, alebo expanznou páskou. Postupu vlhkosti zamedzíme osadením paro priepustnej fólie pod parapetom a jej nalepením na podkladový alebo podparapetný profil a ostenie.

Vnútorné

Utesnenie z vnútornej strany: podparapetnú izoláciu vykonávame prilepením paro nepriepustnej fólie na podkladový alebo podparapetný profil a ostenie. Prakticky každý parapet je možné spojiť  s ostením pomocou montážneho lepidla, parapet musí byť zasunutý pod oknom. Bočné koncovky parapetu utesňujeme silikónom, alebo expanznou páskou.

 9

zdroj:http://www.finox.sk/

You Might Also Like