Používaj tieto techniky, pomôžu ti čeliť stre­so­vým situ­áciám

V dnešnej uponáhlanej dobe sa stresu s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou nevyhneš. Život nám prináša rôzne problémy a prekážky, kedy sa mu jednoducho musíš postaviť tvárou v tvár. Existujú však techniky, vďaka ktorým tieto situácie zvládneš ľahšie.

Odpo­čí­ta­va­nie 5, 4, 3, 2, 1 (tro­chu inak)

Ako na to: Povedz si 5 vecí, ktoré práve vidíš. Napo­čí­taj 4 veci, kto­rých sa môžeš dot­knúť. Sústreď sa na 3 veci, ktoré môžeš počuť. Iden­ti­fi­kuj 2 veci, kto­rých vôňu práve vní­maš. A nako­niec si povedz 1 chuť, ktorú práve cítiš v ústach. Cvi­če­nie opa­kuj podľa potreby, vní­mané pred­mety môžeš meniť a nachá­dzať nové.

Prečo to fun­guje: Táto tech­nika jed­no­du­chým spô­so­bom zamestná všet­kých tvo­jich 5 zmys­lov. To ti pomôže opäť pre­vziať kon­trolu nad svo­jím telom a dostať ho tak spod nad­vlády stresu a nega­tív­nych myš­lie­nok.

Sústreď sa na malič­kosti

Ako na to: Nájdi si vo svo­jom bez­pro­stred­nom okolí niečo, čo by ti doká­zalo spra­viť radosť. Mala by to byť aká­koľ­vek malič­kosť, naprí­klad tvoja obľú­bená pes­nička, šálka tep­lej kávy, či tvoj krém na ruky s neja­kou prí­jem­nou vôňou. Ponor sa do pôžit­kov, ktoré ti tento pred­met alebo vnem posky­tuje, plne sa naňho sústreď a snaž sa ho pre­cí­tiť všet­kými zmys­lami — ako by to malo byť to posledné, čo vo svo­jom živote robíš.

Prečo to fun­guje: Tento spô­sob upo­ko­je­nia sa je jed­nou z tech­ník kon­ceptu mind­full­ness. Tým, že sa sústre­díš len na jeden pred­met a na všetko pozi­tívne, čo ti ponúka, pre­ci­ťu­ješ vďač­nosť a zvy­šu­ješ svoj cel­kový pocit pohody.

o-good-life-facebook-1024x512

Zdroj: huffpost.com

Uve­dom si, koľko ľudí práve rieši rov­naký prob­lém ako ty

Ako na to: Každý člo­vek si už pre­šiel svo­jou „sériou“ prob­lé­mov — od tých naj­ba­nál­nej­ších, ako je naprí­klad bolesť hlavy, mno­ho­krát až po tie naj­zá­važ­nej­šie, ako naprí­klad smrť milo­va­nej osoby. Každý už pre­cí­til bolesť, stratu a smú­tok a určite je na svete via­cero ľudí, ktorí práve rie­šia ten istý prob­lém ako ty, ak nie ešte horší. Jed­no­du­cho pove­dané — snaž sa prob­lému zba­viť čo naj­rých­lej­šie s uve­do­me­ním si, že stále by to mohlo byť ešte omnoho hor­šie.

Prečo to fun­guje: Táto tech­nika je niečo podobné, ako pohľad na nočnú oblohu. Aj pri ňom si uve­do­míme, aký je člo­vek malý, a že je len súčas­ťou jed­ného obrov­ského celku. Sme neod­de­li­teľ­nou zlož­kou jed­ného väč­šieho, krás­neho obrazu a toto cvi­če­nie by ti malo pomôcť cítiť sa bez­peč­nej­šie a menej osa­mo­tene.

Dychové cvi­če­nia

Ako na to: Exis­tuje množ­stvo dycho­vých cvi­čení slú­žia­cich na upo­ko­je­nie a to, ktoré je pre teba najv­hod­nej­šie zis­tíš až po ich odskú­šaní. Jed­ným z často pou­ží­va­ných je naprí­klad tech­nika, kedy počas hlbo­kého nády­chu nosom počí­taš do 7, no keď sa dosta­neš k číslu 4, nádych ukon­číš. Keď sa dosta­neš k číslu 7, vydýchni cez ústa, počí­ta­júc do 8. Ďal­ším spô­so­bom je naprí­klad tech­nika, kedy si ľah­neš na chr­bát, dlaň si polo­žíš na bru­cho, dýchaš zhl­boka a nero­bíš pri­tom nič iné, len sa sústre­díš na pohyb svo­jej dlane. Tá sa hýbe podľa toho, ako dýchaš.

Prečo to fun­guje: Sústre­de­nie sa na svoj dych ti pri­na­vráti kon­trolu nad svo­jimi myš­lien­kami a nad svo­jím telom. Toto cvi­če­nie tiež spo­malí tvoje v dôsledku stresu zrých­lené a plytké dýcha­nie, takže cel­kovo vedie k rých­lemu a efek­tív­nemu upo­ko­je­niu.

Zdroj: iheartintelligence.com

You Might Also Like